head
 
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณปี
 
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2565
- ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2565   >>รายละเอียด<<
- ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2564   >>รายละเอียด<<
- ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2564   >>รายละเอียด<<
 
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2564
- ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2564   >>รายละเอียด<<
- ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2564   >>รายละเอียด<<
- ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2564   >>รายละเอียด<<
- ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2563   >>รายละเอียด<<
 
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563
- ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2563   >>รายละเอียด<<
- ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2562 และไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2563   >>รายละเอียด<<
- ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2563   >>รายละเอียด<<
- ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2563   >>รายละเอียด<<
- ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2562   >>รายละเอียด<<
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562
- ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2562  >>รายละเอียด<<
- ไตรมาสที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562  >>รายละเอียด<<
- ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2562  >>รายละเอียด<<
- ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2561   >>รายละเอียด<<