รายงานการประชุมสภา
ประจำปี 2562
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 >>รายละเอียด<<, >>รายชื่อ<<
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 >>รายละเอียด<<, >>รายชื่อ<<
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2562  >>รายละเอียด<<, >>รายชื่อ<<
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2562  >>รายละเอียด<<, >>รายชื่อ<<
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2562 >>รายละเอียด<<, >>รายชื่อ<<

 

ประจำปี 2561
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2561 >>รายละเอียด<< , >>รายชื่อ<<
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 >>รายละเอียด<< , >>รายชื่อ <<
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 >>รายละเอียด<< , >>รายชื่อ <<
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2561 >>รายละเอียด<< , >>รายชื่อ <<
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 >>รายละเอียด<< , >>รายชื่อ <<