คู่มือตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก

(1) การรับชำระภาษีบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน
(2) การรับชำระภาษีบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
(3) การรับชำระค่าธรรมเนียมจากผู้พักโรงแรม
(4) การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
(5) การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) การขอรับบำเหน็จปกติ และเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
(7) การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
(8) การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(9) การขอรับบำเหน็จพิเศษ (กรณี ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม อันเนื่องมากจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
(10) การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น