head
 
รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กฎหมายระเบียบบริหารราชการ  >>รายละเอียด<<
- กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น์  >>รายละเอียด<<
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจ  >>รายละเอียด<<
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามกฎหมาย  >>รายละเอียด<<
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ บัตร/การลงทะเบียน   >>รายละเอียด<<