รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กฎหมายระเบียบบริหารราชการ

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามกฎหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ บัตร/การลงทะเบียน