head
 
แบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
 
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
- โครงสร้างผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
- ฝ่ายนิติบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
- โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  
- โครงสร้างผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
O3 อำนาจหน้าที่
- ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด   >>รายละเอียด<<
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  >>รายละเอียด<<
- แผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์   >>รายละเอียด<<
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  >>รายละเอียด<<
O5 ข้อมูลการติดต่อ
- สถานที่ตั้งและข้อมูลในการติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  >>รายละเอียด<<
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
การปฏิสัมพันธ์ของข้อมูล
O8 Q&A
- กระดานถาม - ตอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ >>รายละเอียด<<
O9 Social Network
  - facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ >>รายละเอียด<<
แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์   >>รายละเอียด<<
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  >>รายละเอียด<<
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ >>รายละเอียด<<
- มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >>รายละเอียด<<
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตตรฐานการให้บริการ
- คู่มือตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก  >>รายละเอียด<<
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  >>รายละเอียด<<
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่ม่ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561  >>รายละเอียด<<
- การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2560  >>รายละเอียด<<
O17 E-Service
- ระบบจองห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี   >>รายละเอียด<<
- แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน  >>รายละเอียด<<
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
- รายงานการรับ - จ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
- งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ   >>รายละเอียด<<
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- แผนจัดหาพัสดุ   >>รายละเอียด<<
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  >>รายละเอียด<<
- แผนการจัดหาพัสดุระยะกลาง   >>รายละเอียด<<
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ประกาศผู้ชนะ  >>รายละเอียด<<
- จัดซื้อจัดจ้าง   >>รายละเอียด<<
- ร่างประกาศ  >>รายละเอียด<<
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)   >>รายละเอียด<<
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ 2561  >>รายละเอียด<<
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี  >>รายละเอียด<<
- แผนพัฒนาข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์   >>รายละเอียด<<
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- บันทึกข้อความ การสำรวจข้อมูลข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับสูงขึ้น>>รายละเอียด<<
- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ >>รายละเอียด<<
- หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  >>รายละเอียด<<
- บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงินและการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
  คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามกฎหมายและระเบียบใหม่ ประจำปี 2561   >>รายละเอียด<<
- โครงการกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2561   >>รายละเอียด<<
- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 1  >>รายละเอียด<<
- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  >>รายละเอียด<<
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- รวมประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  >>รายละเอียด<<
- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 1
  (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562  >>รายละเอียด<<
- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการฝึกอบรม  >>รายละเอียด<<
- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่มีผลการประเมิน 
  ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น >>รายละเอียด<<
- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัด
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ส่งตัวเข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  >>รายละเอียด<<
- หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 39"  >>รายละเอียด<<
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปกิบัติงาน"  >>รายละเอียด<<
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  >>รายละเอียด<<
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ร้องเรียนร้องทุกข์   >>รายละเอียด<<
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
- บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/รายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์  >>รายละเอียด<<
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ สร 904 >>รายละเอียด<<
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- เผยแพร่ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<
- เผยแพร่ที่ Youtube  >>รายละเอียด<<
- เผยแพร่ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์   >>รายละเอียด<<
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- นายกองค์การบริหรส่วนจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)   >>รายละเอียด<<
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารสวนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 >>รายละเอียด<<
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"  >>รายละเอียด<<
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"  >>รายละเอียด<<
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  >>รายละเอียด<<
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  >>รายละเอียด<<
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
- รายงานผลการดำเนินการป้อวกันการทุจริตประจำปี 2561   >>รายละเอียด<<
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  >>รายละเอียด<<
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  >>รายละเอียด<<
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  >>รายละเอียด<<
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  >>รายละเอียด<<
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการป้องกันการรับสินบน  >>รายละเอียด<<
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  >>รายละเอียด<<
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  >>รายละเอียด<<