ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
- โครงสร้างผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
- ฝ่ายนิติบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
- โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
- โครงสร้างผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
O3 อำนาจหน้าที่
- อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน
- แผนพัฒนาท้องถิ่น
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
O5  ข้อมูลการติดต่อ
- สถานที่่ตั้งและข้อมูลในการติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
 
 
O9 Social Network
- facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
- แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
O11 รายงานการกำกับติดตามการ ดำนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
การปฏิบัติงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจของส่วนราชการสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึง พอใจการให้บริการ
- ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
- การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
O17 E–Service
ระบบจองห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
แผนจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ประกาศผู้ชนะ
- จัดซื้อจัดจ้าง
- ร่างประกาศ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร1)
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ 2561
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/รายงานผลการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 
 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- เผยแพร่ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ youtube
- เผยแพร่ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
 
O37 การดำนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
O40 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 
O41 รายงานผลการดำนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
 
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
 
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม
 
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชาคมท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมและจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี
    (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O29 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้มีความรู้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่กำหนด
2. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยกาป้องกันและปราบปรามการทุจริต
    สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต"

3. มาตรการการต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4.โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตของภาครัฐ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O30 การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
1. สรุปอบรมโครงการ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
2. สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
    และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
    ภาครัฐ พ.ศ.2560 และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
ITA องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดา เนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ
ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัด : การเปิดเผยข้อมูล
EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 
ตัวชี้วัด: การมีส่วนร่วม
EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
ตัวชี้วัด: การจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
รายงานการปรับปรุงด้านการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
 
ตัวชี้วัด: การดำเนินงานตามภารกิจ
 
EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
 
EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
ตัวชี้วัด: การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 
ตัวชี้วัด: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัด: การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
 
ตัวชี้วัด: การรับสินบน
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
มาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชี้วัด: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 
ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 
ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องตัวชี้วัด: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
 
ตัวชี้วัด: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)
คู่มือตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก
 
ตัวชี้ย่อยวัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O29การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
1.