head
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 
ท่านสามารถร้องเรียน - ร้องทุกข์, แจ้งเบาะแสการทุจริตและแจ้งเรื่องอื่น ๆ ได้ตามช่องทางนี้
 
1. เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
    (การรับฟังความคิดเห็นของต่อประชาชนเกี่ยวกับการบริการสาธารณะของประชาชน)
 
2. Call Center
   โทรศัพท์ : 044 511975
 
3. โทรสาร
    044 515581
 
4. ติดต่อต่อตนเอง
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
  
5. จดหมาย
   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  ถนน.หลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
 
6. facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 
7. E-mail องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
    surinsurinpao@gmail.com
 
8. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
    อาคาร OTOP (ชั้นล่าง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
    http://surinpao.org/datacenter/formservice.html (เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
 
9. ศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
    ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์