head
 
มาตรการ กลไกการให้ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 
กองแผนและงบประมาณ
 
1. กำหนดกรอบแนวทางให้ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
   1.1 การดำเนินการให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
       - โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  >>รายละเอียด<<
       - โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์ เพื่อปรับปรุงถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  >>รายละเอียด<<, >>รายงาน<<
   1.2 วิธี ขั้นตอนในการให้ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
       - คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ)  >>รายละเอียด<<
       - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน เป็นกรรมการ) >>รายละเอียด<<
       - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน เป็นกรรมการ) >>รายละเอียด<<
       - ลงทะเบียนประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์ เพื่อปรับปรุงถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 สายทาง >>รายชื่อ<< ,  >><<
       - ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ) >>รายละเอียด<<
2. การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
   การจัดทำรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ รายไตรมาส/รายปี
  - รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (รายไตรมาส)  >>รายละเอียด<<
  - รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  (อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมทุกปี)  >>รายละเอียด<<