คำแถลงนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

                                                                    

                                                                คำแถลงนโยบาย                                                                             
                                                                                  ของ

                                                                  นายพรชัย  มุ่งเจริญพร
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
                                                                              แถลงต่อ
                                                 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
คำแถลงนโยบาย
ของ นายพรชัย  มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เรียน   ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่เคารพ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ให้ กระผม นายพรชัย  มุ่งเจริญพร ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 แล้วนั้น
เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจอย่างสูงสุดที่จะปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้สมกับประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ได้ไว้วางใจให้กับกระผมมาดำรงตำแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  ดังนั้น กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 35/4 แห่ง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนเข้ารับหน้าที่
ฉะนั้นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ รวมถึงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้น กระผม นายพรชัย  มุ่งเจริญพร   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ทราบถึงแนวนโยบายการบริหารงานของกระผม ที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จำนวน 5 ด้าน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ดังต่อไปนี้
1. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
   1.1 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการบริโภคและการเกษตร โดยการพัฒนา และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ให้สามารถนำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอและสามารถนำมาใช้ เพื่อการเกษตร
อย่างทั่วถึง รวมทั้งสามารถพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวในอนาคต
   1.2 ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนและการส่งเสริมการพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกอย่างทั่วถึง
2. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ประกอบด้วย
  2.1 จัดให้มีและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานการดำเนินงานและมาตรฐาน
การศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งเพิ่มโอกาสช่องทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา
   2.2 สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดสุรินทร์ สู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
รักการออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุงสนามกีฬาแหล่งนันทนาการ
และสถานพักผ่อนหย่อนใจ สวนสุขภาพ
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ประกอบด้วย
   3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น เป็นการ
สร้างรายได้ให้กับประชาชน
   3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ โดยนำช้าง     ที่เป็นสัญลักษณ์ของ
จังหวัดสุรินทร์มาเป็นจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์และสนับสนุน
กิจกรรมให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความหวงแหนและรักษา ในทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไปอย่างยั่งยืน
   3.3 ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ
ผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และให้ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม
   3.4 ส่งเสริมการสาธารณสุข การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุการป้องกันโรค       เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ
ที่ดีของประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
4. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
   4.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บูรณะและบำรุงรักษาทาง สะพาน แหล่งน้ำ และโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็น
เครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ
อื่นในจังหวัด และตามที่ได้มีการดำเนินการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
   4.2 ส่งเสริมและการจัดการระบบผังเมืองรวมจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
5. นโยบายด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ประกอบด้วย
   5.1 ส่งเสริมด้านการลงทุนและการพาณิชย์ ตลอดจนการท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณชายแดน และบริเวณตลาดชายแดน
ช่องจอม เพื่อให้เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นตลาดกลางการค้าชายแดน
   5.2 ส่งเสริมนโยบายการจัดระเบียบสังคม บริเวณชายแดนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
และปัญหาสังคมด้านอื่นๆ
การแถลงนโยบายทั้ง 5 ด้าน ที่กล่าวมาของกระผมจะได้นำมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคองค์กรเอกชน และภาคประชาชน
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ตามวิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ที่ว่า “เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

                                                                                                           นายพรชัย  มุ่งเจริญพร
                                                                                        นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์